احکام و آداب خواندن قرآن
83 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 10:33:00 AM
موضوع: تبلیغ

احکام و آداب خواندن قرآن

1. احترام گذاشتن به قرآن و برگه های آن لازم و واجب است.

2. بدون وضو و یا طهارت نباید دست یا عضوی دیگر از بدن خود را نوشته های قرآن برسانیم.

3. اگر قرآن به زبان فارسی یا زبانی دیگر ترجمه شده باشد، تماس دست یا عضوی دیگر از بدن با آن- بدون وضو یا طهارت- اشکال ندارد و جایزاست. البتّه در ترجمة قرآن نام خدا یا پیغمبران یا امامان یا حضرت فاطمة زهرا (ع) وجود داشته باشد، نیز نباید دست یا عضوی دیگر از بدن را- بدون وضو یا طهارت- به آن نام‌ها برسانیم.

4. در هریک ازچهار سورة سجده (آیة 15) وسورة فُصِّلَت (آیه 37) وسورة نَجم (آیۀ 62) و سورة عَلَق (آیة 19) یک آیة سجده وجود دارد. در قرآن، کنار این آیه‌ها عبارت «سجدة واجبه» نوشته شده است. هرگاه انسان این آیه‌ها را بخواند یا به آن‌ها گوش دهد، باید فوراً سجده کند. اگر کسی این کار را فراموش کند، باید هرلحظه که آن را به یاد بیاورد سجده کند.

5. برای خواندن قرآن، لباس پاکیزه بپوشیم، وضو بگیریم، مسواک بزنیم، عطر بمالیم، و رو به قبله بنشینیم.

6. هنگام خواندن قرآن، پاهای خود را دراز نکنیم وپشتمان را به جایی تکیه ندهیم.

7. در حال خواندن قرآن، تنها به قرآن ومعانی آن توجّه کنیم و «حضورقلب» داشته باشیم.

8. در آیات قرآن تفکّر و تدبّر کنیم وبه گونه ای قرآن بخوانیم که گویی با خدا سخن می‌گوییم وخدا نیز با ما سخن می‌گوید.

9. پیش از خواندن قرآن صَلوات بفرستیم و دعا بخوانیم، به ویژه دعاهایی که پیشوایان معصوم (ع) به ما آموخته‌اند.

10. پیش از خواندن سوره های آخر این کتاب- بجز سورة حمد- اللهُ أکبَر بگوییم.

11. پیش از خواند قرآن، اوّل بگوییم: «أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم» سپس بگوییم : «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرّحیم».

12. هنگام خواندن قرآن به کلمات و آیات آن نگاه کنیم، حتّی اگر آن‌ها را حفظ کرده باشیم.

13. کلمات قرآن را نه به تندی و نه با فاصلة زیاد بخوانیم، بلکه آن‌ها را شمرده شمرده قرائت کنیم.

14. بکوشیم تا قرآن را درست یاد بگیریم و درست بخوانیم.

15. اگر می‌توانیم، قرآن را با صدای زیبا و نیکو بخوانیم.

16. بکوشیم تا گذشته از خواندن قرآن، معانی آیات را نیز فراگیریم.

17. هر مقدار که می‌توانیم، آیات و سوره های قرآن را به صورت صحیح حفظ کنیم.

18 . بسیار قرآن بخوانیم و به دستورهای آن عمل کنیم. مخصوصاً باید بکوشیم که درهر روز چند آیه از قرآن را بخوانیم.

19. هنگامی که صدای قرآن به گوشمان می‌رسد، ساکت باشیم و به آن گوش فرا دهیم وچیزی نخوریم وننوشیم.

20 . درخانه یک قرآن داشته باشیم و همیشه همان را بخوانیم.

21. هنگام خواندن قرآن، آن را درجایی بلندتر از زمین – مانند رَحل- بگذاریم یا با دستهامان آن را بگیریم.

22. قرآن را با کمال ادب و تواضع بخوانیم. ازآغاز تا پایان قرائت، نخندیم و با کسی حرف نزنیم.

23. قرآن را در جاهای مناسب- مانند خانه، مسجد و حَرَم- بخوانیم، نه درجاهای نامناسب- مانند محلّ رفت و آمد مردم.

24. هنگام خواندن قرآن، اگر به نام مبارک پیامبر عزیزخدا (ص) رسیدیم، صلوات بفرستیم.

25. قرآن را با صدای رسا بخوانیم، البتّه به طوری که دیگران آزرده نشوند.

26. اگر می‌توانیم، قرآن را با لحن و لهجه عربی بخوانیم.

27. قرآن را پاکیزه و تمیز نگاه داریم و آن را در جلد و جای مناسب قرار دهیم.

28. هرگاه به آیات مربوط به بهشت رسیدیم، خوشحال شویم و رفتن به بهشت را از خدا بخواهیم؛ و هرگاه به آیات جهنّم رسیدیم، ناراحت شویم و به خدا پناه ببریم.

29. در پایان قرائت قرآن، بگوییم: «صَدَقَ اللهُ العَلِیِّ العَظیمُ» [خدای بلند پایه بزرگ راست گفته است.]

30 . پس از قرائت قرآن دعا بخوانیم، به ویژه دعاهایی که پیشوایان معصوم (ع) به ما آموخته‌اند.

پیامک:اوست که آرامش را در قلب مؤمنین فرود آورد، تا مراتب ایمانی خود را فزونی بخشند/فتح.4