چهار حس در انسان
180 بازدید
تاریخ ارائه : 11/29/2012 9:31:00 AM
موضوع: تبلیغ

مناسبت قمری:* ارتحال شیخ الفقها آیت الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی در 103 سالگی (1415 ق/8 آذر 1373 ش)

مناسبت شمسی:*روز جهانی حکیم عمر خیام نیشابوری

سخن روز:

چهار حس در انسان

در انسان چهار حس هست: أ کنجکاوی؛ ب نیکی؛ ج زیبایی؛ د مذهبی.

أ‌)     حس کنجکاوی: حسی است که از روز نخست فکر انسان را بیشتر به بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم و مجهول مشغول می‌کند و در پرتو آن علوم و صنایع پدید آمده، همان حسی است که از روزگار به پیشین به کاشفان و مخترعان و پایه‌گذاران علوم، نیرو بخشیده است، که از رازهای نهفته پرده بردارند و در این راه به سختی‌ها و ناملایمات تن دهند و همان حسی است که انسان را وامی‌دارد در وجود خدا و حقّانیت او تحقیق و بررسی کند؛

ب‌)   حس نیکی: این حس بشر را به نوع‌دوستی، عدالت‌خواهی و مانند آن سوق می‌دهد و در انسان گرایش به فضائل و اخلاق نیک و تنفّر از زشتی‌ها و صفات بد را پدید می‌آورد؛

ج) حس زیبایی: پدیدآورنده هنر و سبب تجلّی در قیامت است؛

د) حس مذهبی: هر انسان فطرتاً خداخواه و خداجو بوده و نوعی تمایل و کشش به ماوراءطبیعت در خود احساس می‌کند. این حس در روح انسان ثابت می‌نماید که تمایلات مذهبی در انسان ریشه ذاتی دارد و توجه به خدا از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرد. (اصول عقاید، ص 24.)

غیر از موارد ذکر شده انسان نیز دارای حواس پنج‌گانه‌ای است که محسوسات را می‌فهمد، آنها عبارتند از:

أ‌)         شامّه (بویایی)؛ بوها را درک می‌کند؛

ب‌)     لامسه (لمسایی)؛ گرمی، سردی، زبری و نرمی اشیاء، درک می‌شود؛

ج ذائقه (چشایی)؛ به وسیله زبان، مزه چیزها دریافت می‌شود؛

د سامعه (شنوایی)؛ با گوش، صداها شنیده می‌شود؛

ه (باصره) بینایی؛ به وسیله چشم، اشیاء دیده می‌شوند. 

چهار حس در انسان

در انسان چهار حس هست: أ کنجکاوی؛ ب نیکی؛ ج زیبایی؛ د مذهبی.

أ‌)      حس کنجکاوی: حسی است که از روز نخست فکر انسان را بیشتر به بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم و مجهول مشغول می‌کند و در پرتو آن علوم و صنایع پدید آمده، همان حسی است که از روزگار به پیشین به کاشفان و مخترعان و پایه‌گذاران علوم، نیرو بخشیده است، که از رازهای نهفته پرده بردارند و در این راه به سختی‌ها و ناملایمات تن دهند و همان حسی است که انسان را وامی‌دارد در وجود خدا و حقّانیت او تحقیق و بررسی کند؛

ب‌)    حس نیکی: این حس بشر را به نوع‌دوستی، عدالت‌خواهی و مانند آن سوق می‌دهد و در انسان گرایش به فضائل و اخلاق نیک و تنفّر از زشتی‌ها و صفات بد را پدید می‌آورد؛

ج) حس زیبایی: پدیدآورنده هنر و سبب تجلّی در قیامت است؛

د) حس مذهبی: هر انسان فطرتاً خداخواه و خداجو بوده و نوعی تمایل و کشش به ماوراءطبیعت در خود احساس می‌کند. این حس در روح انسان ثابت می‌نماید که تمایلات مذهبی در انسان ریشه ذاتی دارد و توجه به خدا از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرد. (اصول عقاید، ص 24.)

غیر از موارد ذکر شده انسان نیز دارای حواس پنج‌گانه‌ای است که محسوسات را می‌فهمد، آنها عبارتند از:

أ‌)          شامّه (بویایی)؛ بوها را درک می‌کند؛

ب‌)      لامسه (لمسایی)؛ گرمی، سردی، زبری و نرمی اشیاء، درک می‌شود؛

ج ذائقه (چشایی)؛ به وسیله زبان، مزه چیزها دریافت می‌شود؛

د سامعه (شنوایی)؛ با گوش، صداها شنیده می‌شود؛

ه (باصره) بینایی؛ به وسیله چشم، اشیاء دیده می‌شوند.

پیامک:آن کس که به شدت گرفتار دردی است نیازش به دعا بیشتر از تندرستی است که از بلا در امان است نمی‌باشد. امام علی